Analizatory zawartości lotnych związków organicznych

Wykonujemy wzorcowanie przyrządów pomiarowych pracujących na zasadach chromatografii gazowej oraz detekcji FID.

Mierzona wielkość Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa CMC¹ Identyfikacja metody
Stężenie składników gazowych µmol/mol [ppm] IP 102-04
(EN ISO 9169, ISO 11095)
C₃H₈ (propan) 0 ÷ 5
> 5 ÷ 5000
0.01 µmol/mol 0.2 % MV
CH₄ (metan) 0 ÷ 11
> 11 ÷ 15000
0.05 µmol/mol 0.42 % MV

Objaśnienia i Skróty:

¹ Zdolność pomiarowa CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Wartość wyrażona w procentach dotyczy procentowego udziału wartości wielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej;
ISO 11095 – Linear calibration using reference materials;
EN ISO 9169 – Definition and determination of performance characteristics of an automated measuring system;
IP – wewnętrzna procedura Laboratorium Wzorcującego;
MV – mierzona wartość.

Back to Top